בירורים לגבי יתרות פיגורים וחובות מסופקים

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית חיפה

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, עיריית חיפה היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: יוגב שרביט

2 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית חיפה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

על סמך הדוחות הכספיים המפורטים הקיימים באתר משרד הפנים, נספח 2
לטופס 1 ניכר כי קיימת תנודתיות משמעותית בהיקף הפיגורים והחובות
המסופקים המשוייכים לגביית הארנונה העירונית.
אודה לכם אם תוכלו לספק פירוט לגבי הנתונים הבאים המתקבלים מניתוח
הדוחות:
1. בין השנים 2008 ל-2009 גדלה יתרת הפיגורים מסכום של מיליארד שקלים
לסכום של שני מיליארד שקלים, קפיצה חריגה ביחס לשנים קודמות. אבקש
פירוט לתורמים העיקריים לקפיצה זו - חמשת בעלי החוב העיקריים וסכום
הפיגורים שנזקף כנגדם.
2. בשנים 2009-2011 ביטלה הרשות חיובים לארנונה שאינה למגורים בהיקף
כולל של 1.5 מיליארד שקלים וזאת ללא העברה של חובות אלה לסעיף החובות
המסופקים. אבקש פירוט של עשרת החייבים העיקריים מולם בוצעו הביטולים
(שם החייב והיקף הביטולים)
3. אבקש כי למידע שביקשתי יצורפו אישורים של משרד הפנים על ביצוע
הפעולות בסכומים חריגים אלה (סעיף 1 ו-2)
4. בהשוואה בין הדוחות השונים מתקבל כי קיים באופן קבוע הפרש בין
נתוני סכום החובות המסופקים ויתרת הפיגורים בסוף השנה של דוח בשנת X
לנתוני הנ"ל של תחילת השנה של הדוח בשנה העוקבת (לדוגמה - קיים פער של
345 מיליון שקלים בין סה"כ החובות המסופקים ויתרת הפיגורים של סוף שנת
2007 ובין סה"כ החובות המסופקים ויתרת הפיגורים של תחילת שנת 2008, על
אף שמדובר על אותה נקודת זמן). אבקש פירוט לגורמים להפרשים אלה עבור
תחילת שנת 2008, 2009 ו-2011.
5. בין השנים 2004 ל-2012 בוצעו זיכויים ביתרת חובות הארנונה בהיקף של
1.2 מיליארד שקלים. אבקש לקבל פירוט של 10 החייבים אשר מולם בוצעו
זיכויים בהיקף המצטבר הגדול ביותר על פני התקופה.

אבקש לשלוח מייל חוזר לכתובת זו לאישור קבלה וכן בעת שליחת התשובה
לבקשתי

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: זוסמן רות
עיריית חיפה

5 ביוני, 2014


Attachment image004.jpg
4K Download

Attachment image005.jpg
4K Download


יוגב שלום,

 

קיבלתי את בקשתך, שנרשמה כבקשה למידע מס' 94/14.

 

לצורך קבלת פטור מתשלום אגרה אבקש כי תעביר אלי אישור על היות הסדנא עמותה
רשומה כמשמעותה בחוק העמותות או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות.

 

הנושאים שהעלית ייבדקו ואשיבך בהמשך.

 

לגבי סעיף 4 במכתבך, אבקש לציין כי הדוחות הכספיים עברו אישור של רואה חשבון
חיצוני מטעם משרד הפנים ונבדקו ע"י מעיינים ממשרד הפנים, ואושרו.

 

עוד אבקש שתעביר אלי את מספר הטלפון שלך, במידה ונזדקק להבהרות.

 

כל טוב ומועדים לשמחה.

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                        

ממונה ארגון ויישום חוק חופש המידע                     

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                     

[1]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                         

ממונה ארגון ויישום חוק חופש המידע                     

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                     

[2]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

 

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by [3]MailScanner, and is
believed to be clean.

References

Visible links
3. http://www.mailscanner.info/

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

5 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזוסמן רות,

שלום רב, בהמשך לתשובתך, מצורף קישור למסמך המפרט את כל העמותות
הזכאיות לפטור מתוך אתר היחידה לחופש המידע באתר משרד המשפטים
http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...
ההפניה עצמה נמצאת בעמוד הבאה בקישור לרשימת העמותות הפטורות
http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...
אנחנו העמותה התשיעית מלמעלה (סדנא לידע ציבורי) ואני פעיל וחבר
בעמותה

לגבי התייחסותך לסעיף 4 בפרט ולעניין הבדיקה שאתם עוברים ע"י משרד
רו"ח חיצוני באופן כללי - זה ברור לי, אך שאלתי נוגעת לסיבה להפרשים,
גם אם אלו אושרו ע"י רו"ח חיצוני.

בנוגע להבהרות - אני משתמש במערכת ניהול בקשות של הסדנא, המערכת פתוחה
(דומה למערכת אותה מפעילה היחידה לחופש המידע) ולכן ההנחיה היא שאנו
לא מפרסמים בתוכה פרטים אישיים. כל שאלה/הבהרה/בקשה ניתן להעביר דרך
המערכת ואני אתייחס דרכה בהקדם האפשרי, כולל התייחסות להיקף התשובה.
במידה וידרש תשלום על העבודה הכרוכה באיסוף ועיבוד המידע, יש לרשום
זאת כמענה לבקשה ואני אצור איתך קשר באופן ישיר (לא שאני חושב שזה
יגיע לכדי כך).

בהזדמנות זו אודה לך אם תוכלי לשלוח את המענה לבקשה בפורמט קריא
מכונה, קרי קובץ אקסל/וורד וכו' (ולא PDF סרוק)

תודה מראש והמשך יום מצוין
יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: זוסמן רות
עיריית חיפה

15 ביוני, 2014


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment 166649.tif
25K Download View as HTML


יוגב שלום,

 

אבקש לעדכנך כי נערכות בדיקות לצורך איתור המידע הרלוונטי המבוקש.

 

מאחר שהבקשה מורכבת, יש צורך בהארכת התקופה למתן המידע.

 

בתום איתור המידע והכנתו, החומר יועבר למייל שלכם.

 

לשירותך תמיד.

 

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                        

הממונה על העמדת מידע לציבור                     

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                      

[1]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

 

 

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by [2]MailScanner, and is
believed to be clean.

References

Visible links
2. http://www.mailscanner.info/

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

15 ביוני, 2014

שלום,

מאחר ומורכבות הבקשה ידועה, אין לי בעיה לאפשר את ההארכה מעבר למועד
תום 30 הימים (7 ליולי)

המשך שבוע מצוין

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: זוסמן רות
עיריית חיפה

15 ביולי, 2014


Attachment image003.jpg
4K Download

Attachment 166649.tif
25K Download View as HTML

Attachment 168780.tif
62K Download View as HTML


יוגב שלום,

 

בהמשך למייל שלי אליך מיום 15.6.14 אבקש לציין כי כאמור, מאחר שהבקשה מורכבת
ונדרש ניתוח של נתונים רבים, הכרוך בזמן עבודה ועיבוד ממושכים, יש צורך
בהארכה נוספת של משך הזמן למענה, ואני מאמינה כי עד אמצע-סוף אוגוסט נוכל
לספק לך את המידע המבוקש - הן לבקשה זו (בקשה 94/14), והן לבקשה לגבי נתונים
על העברות לחובות מסופקים של חובות השתתפות בעלים (בקשה 119/14).

 

מייד עם קבלת ניתוח הנתונים, המידע יועבר אליך במייל.

 

לשירותך תמיד.

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                        

ממונה על העמדת מידע לציבור                      

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                     

[1]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

               

 

 

 

 

 

 

 

 

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by [2]MailScanner, and is
believed to be clean.

References

Visible links
2. http://www.mailscanner.info/

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

15 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזוסמן רות,

תודה על העדכון. אני אמתין לתשובה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: זוסמן רות
עיריית חיפה

25 באוגוסט, 2014


Attachment image001.jpg
4K Download


יוגב שלום רב,

 

במענה לפנייתך להלן הפרטים המבוקשים:

 

בהתייחס לסעיף 1 – להלן חמשת בעלי החוב העיקריים:

1.         משרד הביטחון – 311,683,908 ₪

2.         חברת חשמל – 302,393,588 ₪

3.         תשתיות נפט – 137,633,421 ש"ח

4.         רכבת ישראל – 116,065,058 ₪

5.         רשות שדות התעופה – 99,481,940 ש"ח

 

בהתייחס לסעיף 2 נציין כי לא בוצעו ביטולי חיובים שוטפים כפי שצוין בפנייתך,
מדובר באופן תצוגת הנתונים שנעשתה ע"י מבקר משרד הפנים הקודם, ותצוגה זו
שונתה ע"י המבקר הנוכחי.

בדוחות החדשים ניתן לראות שהחיוב השוטף מוצג כפי שהיה קודם לשנים שצוינו על
ידך.

 

בהתייחס לסעיף 4 נציין כי בניגוד לאמור בפנייתך לא קיימים הפרשים בין יתרות
הפתיחה ליתרות הסגירה בשנים העוקבות.

 

בהתייחס לסעיף 5 נציין כי לא בוצעו זיכויים בחשבונות החייבים בתקופה הנקובה.

 

לעניין מכתבך מיום 3.7.14 נציין כי בנספח 2 לטופס  1 מובהר כי החובות
המסופקים בסעיף הכנסות עצמיות חד פעמיות נאמדו ע"י מבקר מטעם משרד הפנים
בשיעור של 75%,  כאמור בביאור 2 יב-עיקרי מדיניות חשבונאית.

 

לשירותך תמיד.

 

 

בברכה,

 

רותי זוסמן                                        

ממונה ארגון ויישום חוק חופש המידע                     

אגף שירות ופניות הציבור

טל'  04-8356817  פקס: 04-8356440

 

                                      

[1]תיאור: C:\Users\ruthis.HAIFA\Desktop\iriat haifa.jpg

               

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

25 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזוסמן רות,

תודה על ההתייחסות והתשובות שניתנו. לאחר בחינה של התשובות מצאתי כי
חלק מהסעיפים בבקשה שלי לא נענו או לא קיבלו תשובה מספקת. להלן
התייחסותי:
סעיף 2:
הנתונים שעליהן ביססתי את בקשתי מגיעים מהדוחות המבוקרים המופיעים
באתר משרד הפנים. עבור השנים המדוברות קיימים חיובים/זיכויים נוספים
בארנונה שאינה למגורים בסכום כולל של 1.5 מיליארד שקל, כפי שניתן
לראות בנספח 2 לטופס 1 – פירוט א', עמודת "חיוב/ביטול נוסף". לא ניתן
לראות הבדל בשימוש בסעיף זה בשנים אחרות שכן גם בהן בוצעו חיובים
וזיכויים נוספים בהיקפים שונים. כמו כן ראיתי תנועות כספים דומות
בדוחות של ערים אחרות (ובאותם היקפים) ולכן אודה לקבל הסבר יותר ברור
לסכומים אלה שכן הם משפיעים באופן ישיר על יתרת החובות הארנונה בשנים
אלה.
סעיף 3 (לא התקבלה התייחסות לגביו):
האם היעדר אישור משרד הפנים מעיד שאין כזה או שלא נדרש אישור שכזה?
סעיף 5:
כאמור בתשובה לסעיף 2, אבקש הסבר מדוע יש פער בין התשובה שלכם לנתונים
בדוח כספי מבוקר שמוגש למשרד הפנים
בקשה מתאריך 7.4:
סעיף החובות המסופקים נלקח בחשבון בשאלתי אך ביקשתי לדעת מיהם החייבים
שמולם בוצעה ההפרשה לחובות מסופקים, בין אם זה נקבע ע"י מבקר מטעם
משרד הפנים או ע"י עיריית חיפה.
כמו כן בחישוב שביצעתי אין עקביות בין הכלל שבביאור 2 יב' לאחוזי
ההפרשה בפועל: בשנת 2009 הופרשו 88% מיתרת החייבים בתחילת השנה (או
64% מסה"כ היתרות), בשנת 2010 הופרשו 66% (או 54%), בשנת 2011 הופרשו
57% (או 40%) ובשנת 2012 הופרשו 38% (או 15%)

אודה להתייחסות לסעיפים שציינתי

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

18 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזוסמן רות,

בהמשך לשיחתינו, מצרף שוב את ההתייחסות לתשובה ששלחתם לי:
לאחר בחינה של התשובות מצאתי כי חלק מהסעיפים בבקשה שלי לא נענו או לא
קיבלו תשובה מספקת. להלן התייחסותי:
סעיף 2:
הנתונים שעליהן ביססתי את בקשתי מגיעים מהדוחות המבוקרים המופיעים
באתר משרד הפנים. עבור השנים המדוברות קיימים חיובים/זיכויים נוספים
בארנונה שאינה למגורים בסכום כולל של 1.5 מיליארד שקל, כפי שניתן
לראות בנספח 2 לטופס 1 – פירוט א', עמודת "חיוב/ביטול נוסף". לא ניתן
לראות הבדל בשימוש בסעיף זה בשנים אחרות שכן גם בהן בוצעו חיובים
וזיכויים נוספים בהיקפים שונים. כמו כן ראיתי תנועות כספים דומות
בדוחות של ערים אחרות (ובאותם היקפים) ולכן אודה לקבל הסבר יותר ברור
לסכומים אלה שכן הם משפיעים באופן ישיר על יתרת החובות הארנונה בשנים
אלה.
סעיף 3 (לא התקבלה התייחסות לגביו):
האם היעדר אישור משרד הפנים מעיד שאין כזה או שלא נדרש אישור שכזה?
סעיף 5:
כאמור בתשובה לסעיף 2, אבקש הסבר מדוע יש פער בין התשובה שלכם לנתונים
בדוח כספי מבוקר שמוגש למשרד הפנים
בקשה מתאריך 7.4:
סעיף החובות המסופקים נלקח בחשבון בשאלתי אך ביקשתי לדעת מיהם החייבים
שמולם בוצעה ההפרשה לחובות מסופקים, בין אם זה נקבע ע"י מבקר מטעם
משרד הפנים או ע"י עיריית חיפה.
כמו כן בחישוב שביצעתי אין עקביות בין הכלל שבביאור 2 יב' לאחוזי
ההפרשה בפועל: בשנת 2009 הופרשו 88% מיתרת החייבים בתחילת השנה (או
64% מסה"כ היתרות), בשנת 2010 הופרשו 66% (או 54%), בשנת 2011 הופרשו
57% (או 40%) ובשנת 2012 הופרשו 38% (או 15%)

אודה להתייחסות לסעיפים שציינתי

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

20 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בזוסמן רות,

טרם התקבלה התשובה המלאה לשאלות שהצגתי, אודה לך אם תוכלי להשלים את
הפערים בהקדם

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית חיפה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?