נתוני הסדרי חוב מול חייבי משכנתא פרטיים

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל בנק ישראל

בנק ישראל אין את המידע המבוקש.

מאת: יוגב שרביט

9 באפריל, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:
בתאריך 9.4.14 פורמה כתבה בעיתון דה מרקר בה מצוטט המפקח על הבנקים
בנוגע לקושי של לווי משכנתאות להחזיר את ההלוואה.
http://www.themarker.com/markets/1.2291636
אודה לכם אם תוכלו לספק מידע הנוגע לסוגיה זו:
1. היכן מפורסמים באופן גלוי הנתונים מהם לוקח המפקח על הבנקים המידע?
2. עבור שנים 2008-2013:
א. נתוני הסדרי חוב שמבוצעים בשנה ללא פינוי
ב. נתוני הפינויים שמובצעים בשנה
ג. מספר הנכסים שמכרו הבנקים לאחר הפינוי, הזמן הממוצע בין הפינוי ועד
המכירה והשונות של זמן זה.
ד. הפער בין שווי המכירה (הכולל) והיקף החוב של הלווים מול הנכסים.
ה. אחוז הנכסים שנמכרו בשווי הנמוך משווי החוב מתוך כלל הנכסים שנמכרו

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

בנק ישראל

5 במאי, 2014

יוגב שלום,

מידע רב על הלוואות לדיור מתפרסם בדוחות הכספיים של הבנקים, בפרט קיים מידע בדוח הדירקטוריון ובביאור 4 על יתרות, הפרשות, פיגורים, שיעורי מימון, נתונים לפי מגזרי הצמדה וכד'.
רצ"ב קישור לדוחות הכספיים שפורסמו על ידי הבנקים (קבצי pdf) וכן, ללוחות מרכזיים מתוך דוחות אלה (קבצי אקסל).
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervis...

מידע רב נוסף, מתוך דיווחים לפיקוח על הבנקים, מתפרסם באתר של בנק ישראל בתדירות חודשית:

(1) רצ"ב קישור ללוחות אקסל המספקים מידע על ביצועים חודשיים של הלוואות לדיור של סך הבנקים נותני המשכנתאות לפי פילוחים שונים (מגזרי הצמדה וריבית, תקופה לפירעון, שיעורי מימון, שיעורי החזר מהכנסה).
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervis...

(2) רצ"ב קישור למידע נוסף על יתרות וביצועים חודשיים, בין היתר על שיעורי מימון, שיעורי החזר מהכנסה, שווי הנכס, פילוח לפי גובה אשראי, מגזרי הצמדה ומסלולי ריבית, פיגורים, אשראי שמוחזר וכד'.
בפרט, קיימת אינדיקציה לגבי נתונים על הסדרי חוב בלוח י"ד 3.
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervis...

כמו כן, בידי הפיקוח על הבנקים הערכות ואומדנים על בסיס נתונים פרטניים.

בברכה,
הילה זקן
הפיקוח על הבנקים

יואב סופר | דובר |בנק ישראל
Yoav Soffer | Spokesperson| Bank of Israel
Office: 972-2-6552741 | [mobile number]-50-6200423 |  Fax: 972-2-6669746 | e-mail: [בנק ישראלהדוא"ל המבוקש]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

5 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהמשך לתשובתכם, בחנתי את בסיס הנתונים שאליו הפנתם אותי ומצאתי שהוא
נותן מענה על חלק משאלותי ועל כך תודה.

עדיין ישנן מספר שאלות שטרם נענו למרות שהמפקח על הבנקים ציין נתונים
לגביהן, בדגש על פינויים של חייבי משכנתא שלא הצליחו להגיע להסדר
("כמה מאות פינויים בשנה")
על סמך הנתונים בלוח י"ד-3 בוצעו כ-238 מחזורי משכנתאות בעייתיות או
כאלו שהיו בפיגורים. מנגד קיימת האימרה שישנם "כמה מאות" פינויים
בשנה. מכיוון שנתון המחזורים אינו כולל את נתון הפינויים, מסתמן שישנם
יותר פינויים מאשר מחזורי חוב, על כן אבקש לקבל את המידע בנוגע
לפינויים, כפי שנוסח בבקשה המקורית:
א. נתוני הפינויים שמובצעים בשנה
ב. מספר הנכסים שמכרו הבנקים לאחר הפינוי, הזמן הממוצע בין הפינוי ועד
המכירה והשונות של זמן זה.
ג. הפער בין שווי המכירה (הכולל) והיקף החוב של הלווים מול הנכסים.
ד. אחוז הנכסים שנמכרו בשווי הנמוך משווי החוב מתוך כלל הנכסים שנמכרו

כמו כן, ציינתם בתשובתכם שיש בידיכם אומדנים והערכות על בסיס נתונים
פרטניים. אודה לכם אם תצרפו אותם לתשובתכם

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

בנק ישראל

13 במאי, 2014

 
יוגב שלום,
 
בהתייחס לפנייתך הנוספת, לקבלת נתונים לגבי מימוש נכסים שניתנו לבנקים
כבטוחות, מידע זה אינו מדווח לנו ולפיכך אינו מצוי ברשותנו – זאת, בשונה
מהמידע האחר שהופנית אליו ומדווח לנו באופן סדיר.
כיוון שכך, המפקח על הבנקים נקט לשון זהירה בהתייחס להיקף הפינויים של חייבי
משכנתא, אשר אינו עולה על כמה מאות פינויים בשנה. סדר הגודל האמור, מבוסס על
הערכה שנמסרה לפיקוח במסגרת הליכי המעקב השוטפים, והוא תואם לנתונים אחרים,
אשר מדווחים לנו באשר לאשראי הבעייתי, בכלל זה המידע שצוין על ידך בדבר היקף
המחזורים של הלוואות לדיור.
 
מיותר לציין כי ככל שהנתונים וההערכות הפיקוח יצביעו על שינויים בתמונת המצב
בפועל, הדבר יילקח בחשבון במסגרת עדכון הוראות הדיווח לפיקוח.
 
לעניין הערכות ואומדנים על בסיס נתונים פרטניים אשר צוינו בתשובתנו הקודמת –
הללו התקבלו במסגרת הליכי ביקורת.  המידע התקבל מכוח שימוש בסמכות המפקח
על פי סעיף 15 א' לפקודת הבנקאות, ולפיכך, חלה עליו חובת סודיות.
 
 
תודה על פנייתך,
 
אירית
 
אירית זמיר | מבקרת בכירה | עוזרת המפקח על הבנקים
משרד: 02-6552400 | פקס: 02-6559020
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

15 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בבנק ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בהמשך לפנייתי בנוגע להערכות ואומדנים הנוגעים להיקף הפינויים של
חייבי משכנתא ציינתם שהמידע מוגן תחת סעיף 15 א' לפקודת הבנקאות.
לאחר עיון בחוק הבנקאות (שאושר ב-1941?) ובסעיף הספיציפי בנוגע להגנה
על המידע, ניכר כי החוק התייחס למידע פרטני הנוגע לפרטים בודדים בעוד
שהמידע שביקשתי הוא מידע פרטני בעל אופי סטטיסטי. העברת מידע סטטיסטי
לא תחרוג מדרישות חוק הבנקאות ויהיה ניתן לפרסם את המידע, כפי שמפורסם
מידע סטטיסטי או מתכלל הנוגע למאזני הבנקים. חשוב לי לציין כי מידע
מסוג זה מפורסם במדינות אחרות, כגון ארה"ב, באופן גלוי ושוטף. מכיוון
שהמידע שמפורסם במדינות אחרות מתייחס לכלל האוכלוסיה הוא אינו חושף
מידע פרטני ולא פוגע בצנעת הפרט או בחוקי חסיון מידע שמוחזק ע"י הבנק.
אודה לכם אם תשקלו שוב את תשובתכם ותעבירו לי את המידע שביקשתי באופן
שאינו סותר את חוק הבנקאות

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

בנק ישראל

20 במאי, 2014

יואב שלום,
 
כיום אין בידינו מידע סטטיסטי על היקף הפינויים של חייבי משכנתא, לפיכך, לא
נוכל לסייע לך במידע המבוקש.
ככל שנסבור כי יש מקום לאסוף מידע כאמור, הדבר יבוצע באמצעות התקנת הוראת
דיווח מתאימה לפיקוח על הבנקים.
 
בברכה,
 
אירית
 
 
 
אירית זמיר | מבקרת בכירה | עוזרת המפקח על הבנקים
משרד: 02-6552476 | פקס: 02-6669020 | דואר אלקטרוני: [email address]
 
 
 
 
 
 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה ( 4 באפריל, 2015)

נראה לי שהגיע הזמן לבקש את הבקשה שוב לרגל החוזר הזה:
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervis...

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק בנק ישראל –

עקבו אחר הבקשה

עוקבים אחר הבקשה הזו 2 אנשים

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?