מידע בנוגע לתהליך אישור דוחות תקציבים של הרשויות

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הפנים

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

8 באפריל, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:
מידע על תהליך ההעברה והאישרור של דוחות תקציב (רבעוניים ושנתיים) של
רשויות מקומיות שאינן במעמד "איתנות" בהיבטים הבאים:
1. באיזה פורמט מועבר המידע מהרשויות המקומיות למשרד הפנים (קבצי CSV,
אקסל, PDF?), לחילופין, האם העברת המידע מבוצעת דרך מערכת יעודית?
2. מהו התאריך האחרון מסוף הרבעון שעליו מחוייבת הרשות מבחינת דיווח?
3. משך הזמן עד לאישור הדוח ע"י משרד הפנים
4. הגורם הבודק את הדוח מטעם משרד הפנים (חיצוני\ פנימי)
5. מה המשמעות מבחינת הקשות לדוח שנדחה ע"י משרד הפנים?
6. איזה דוחות מחוייבים באישור ועדת כספים/מועצה של הרשות? האם אישור
זה צריך להתבצע לפני או אחרי אישור של משרד הפנים?
7. האם יש התניה לאישור של ועדת כספים/מועצה?
8. מה המשמעות כאשר דוחות מאושרים בדיעבד ע"י ועדת הכספים/מועצה של
הרשות (מעל 3 חודשים מהגשתם למשרד הפנים)?
9. איזה דוחות נלקחים בחשבון כאשר בוחנים עמידה של רשות בקריטריונים
של מינהל כספי תקין (רבעון ראשון עד שלישי? 4 רבעונים אחרונים?)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

11 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

שולח שוב את הבקשה למידע, כפי שנשלחה ע"י המערכת שלנו בתחילת אפריל
בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

מידע על תהליך ההעברה והאישרור של דוחות תקציב (רבעוניים ושנתיים) של
רשויות מקומיות שאינן במעמד "איתנות" בהיבטים הבאים:
1. באיזה פורמט מועבר המידע מהרשויות המקומיות למשרד הפנים (קבצי CSV,
אקסל, PDF?), לחילופין, האם העברת המידע מבוצעת דרך מערכת יעודית?
2. מהו התאריך האחרון מסוף הרבעון שעליו מחוייבת הרשות מבחינת דיווח?
3. משך הזמן עד לאישור הדוח ע"י משרד הפנים
4. הגורם הבודק את הדוח מטעם משרד הפנים (חיצוני\ פנימי)
5. מה המשמעות מבחינת הקשות לדוח שנדחה ע"י משרד הפנים?
6. איזה דוחות מחוייבים באישור ועדת כספים/מועצה של הרשות? האם אישור
זה צריך להתבצע לפני או אחרי אישור של משרד הפנים?
7. האם יש התניה לאישור של ועדת כספים/מועצה?
8. מה המשמעות כאשר דוחות מאושרים בדיעבד ע"י ועדת הכספים/מועצה של
הרשות (מעל 3 חודשים מהגשתם למשרד הפנים)?
9. איזה דוחות נלקחים בחשבון כאשר בוחנים עמידה של רשות בקריטריונים
של מינהל כספי תקין (רבעון ראשון עד שלישי? 4 רבעונים אחרונים?)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

13 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים,

שלום רב,

טרם קיבלתי התייחסות בנוגע לפניה זאת. אודה לקבלת סטטוס טיפול בשאלות
ששאלתי

תודה מראש

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (29 באוקטובר, 2014)

תשובת משרד הפנים
ירושלים: ד' בחשון התשע"ה
28 באוקטובר 2014

שמ. 2014-47795

לכבוד
מר יוגב שרביט
הסדנא לידע צבור
באמצעות מייל

הנדון: בקשה לקבלת מידע בנוגע לתהליך אישור דוחות תקציבים של הרשויות סימוכין: בקשה מיום 8/4/14

הנני מתכבדת להשיב על פנייתך כדלקמן:
1. המידע מועבר באמצעות מערכת ייעודית העורכות לו מספר בדיקות לוגיות.
2. הרשות נדרשת להכין דיווח רבעוני תוך 60 ימים מסיומו.
3. משרד הפנים לא מאשר הדוחות הרבעוניים, הדוחות הרבעוניים מועברים אליו לצורך מידע ובקרה על הרשויות. הדוח הכספי החצי שנתי צריך לעבור סקירה של רואה חשבון ולהיות מוגש יל ידיו עד 60 ימים מסיום הרבעון והדוח השנתי עובר ביקורת של רואה חשבון וצריך להיות מוגש עד מחצית השנה העוקבת – רואה החשבון מתמנה על ידי משרד הפנים.
4. כאמור לעיל, הדוחות הרבעוניים לא צריכים להיות מאושרים לדוחות החצי שנתי והשנתי. נערכת סקירה וביקורת (בהתאמה) ע"י רו"ח שממונה מטעם המשרד.
5. במסגרת הביקורת על הדוח השנתי רואה החשבון נדרש לצרף את חוות דעתו שיש לה משמעויות לגבי המעמד של הדוח.
6. כל הדוחות צריכים להיות מוגשים למועצה ועל הדוחות הכספיים החצי – שנתי והשנתי צריכים לערוך דיון בועדת הכספים ובמועצה.
7. הדוחות לא צריכים לקבל אישור אלא חייבים עליהם דיון.
8. ראה תשובה בסעיף 7.
9. מנהל כספי תקין נבחן על סמך הדוחות הכספיים השנתיים.

בכבוד רב,

מיכל גולדשטיין
מנהלת אגף בכיר למינהל מוניציפאלי
וממונה על חוק חופש המידע

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הפנים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?