עדכון התקשרויות ספק יחיד באתר מינהל הרכש

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

הבקשה נענתה.

מאת: סער אלון

3 באוגוסט, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

ברצוננו להפנות שאלה לאגף החשבת הכללית בעניין אופן הדיווח במערכת
המנו"ף על התקשרויות בפטור ממכרז בעילה של ספק יחיד.

לפי תקנות חובת המכרזים והוראות התכ"ם מחוייבים משרדי הממשלה לעדכן
באתר מינהל הרכש (באמצעות מערכת המנו"ף) על כל ההתקשרויות שלהם בפטור
ממכרז (למעט התקשרויות בעילה של סכום הנמוך מ50,000 ש"ח).
במקרה של התקשרויות בפטור ממכרז בעילה של ספק יחיד (לפי תקנה 3(29))
על המשרד לפרסם תחילה על כוונתו להתקשרות בפטור ממכרז (במסגרת הליך
בחינת קיומם של ספקים נוספים). לאחר מכן, ככל שהבקשה להתקשרות בפטור
בעילה של ספק יחיד אושרה על ידי המשרד, עליו לעדכן זאת במערכת המנו"ף
(ובהתאם - באתר מינהל הרכש).
בפועל, קיימות באתר מינהל הרכש רשומות רבות של כוונה להתקשרות עם ספק
יחיד המצויות בסטאטוס "טרום החלטה", גם כאשר התאריך האחרון להגשת
השגות חלף מזה זמן רב.

על כן, נבקש את הבהרתכם לעניין זה -
- האם לפי מצב הדברים הנדרש, כאשר הבקשה להתקשרות בפטור בעילה של ספק
יחיד אושרה, מחוייבים משרדי הממשלה לעדכן זאת במערכת המנו"ף?
- האם לפי מצב הדברים הנדרש, במקרים בהם בקשת ההתקשרות בעילה של ספק
יחיד לא אושרה, מחוייבים משרדי הממשלה לעדכן זאת במערכת המנו"ף?

- בהמשך לכך, האם כל הפרסומים באתר מינהל הרכש של כוונות של משרד
האוצר להתקשרות בפטור ממכרז בעילה של ספק יחיד, המצויים עדיין בסטאטוס
של טרום החלטת ועדה, כאשר חלף פרק זמן ניכר ממועד ההשגות, פירושם כי
בקשת ההתקשרות לא אושרה?

כאמור, נודה להבהרתכם בעניין זה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?