גביית ארנונה (שנים 2004-2012) - חייבים וחובות מסופקים

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית נתניה

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, עיריית נתניה היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: אביב גונן

11 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

עיריית נתניה מעבירה יתרות פיגורים לחובות מסופקים לפי אחוזים
המפורטים בסעיף יג' ביאור 2 בדוח הכספי המפורט, בניגוד לערים אחרות
אשר מעבירות יתרות פיגורים לחובות מסופקים עפ"י שיקול דעת המופעל לפי
הנסיבות של כל חוב.

1. אבקש אישור של משרד הפנים או כל אישור רלבנטי אחר אשר מתיר לעיריית
נתניה להפעיל את כללי העברת חובות למסופקים לפי המופרט בסעיף יג' של
ביאור 2.

2. מהם הקריטריונים על פיהם נבחר חוב מסוים להעברה מיתרת פיגורים
לחובות מסופקים (במסגרת המכסה שמגדיר הרף) על פני חוב אחר?

3. עבור השנים 2004-2012 אבקש את רשימת החייבים לארנונה לא למגורים
שיתרת פיגורים שצברו הועברה לחובות מסופקים ואת היקף החוב שהועבר
למסופקים.

בדוחות הכספיים של השנים 2004-2012 מופיעים בנספח 2 לטופס 1 פירוטים
לגביה של הכנסות חד פעמיות לחיובים עבור שלטים ואישורים, היטלי פיתוח
ואגרות בית משפט והוצאה לפועל. עבור שלושת סוגי החיובים הללו ביצעה
עיריית נתניה הפרשה לחובות מסופקים בהיקף מצטבר של 73 מיליון שקלים.

1. מיהם החייבים מולם ביצעה העייריה הפרשה לחובות מסופקים של 21.5
מיליון שקלים (מצטבר) ומדוע חובות אלה לא ניגבו מהיזמים?
אבקש לקבל את רשימת החייבים לסעיף זה שחובם הועבר לחובות מסופקים ואת
היקף החוב שהועבר למסופקים.

2. היקף הגביה של סעיף אגרות והוצאה לפועל נמוך באופן עיקבי ובשילוב
עם הקריטריונים להעברה לחובות מסופקים (כ-90% מהחובות שלא ניגבו),
מתקבל כי העירייה בפועל מוותרת על מרבית החוב – מדוע רף הויתור על
החובות כל כך גבוה עד כדי ויתור על 1.5 מיליון ש"ח בשנה (בממוצע)?
אבקש לקבל את רשימת החייבים לסעיף זה שחובם הועבר לחובות מסופקים ואת
היקף החוב שהועבר למסופקים.

3. היקף הגביה של סעיף שלטים ואישורים נמוך באופן עיקבי (25% בממוצע)
ובשילוב עם הקריטריונים להעברה לחובות מוספקים (כ-75% מהחובות שלא
ניגבו), מתקבל כי העירייה בפועל מוותרת על מרבית החוב – מדוע רף
הויתור על החובות כל כך גבוה עד כדי ויתור על 6 מיליון ש"ח בשנה
(בממוצע)?
אבקש לקבל את רשימת החייבים לסעיף זה שחובם הועבר לחובות מסופקים ואת
היקף החוב שהועבר למסופקים.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

3 בנובמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בהמשך לתשובתכם לשאלת חופש המידע הנ"ל (מספר פנייה 430795), ברצוני
לקבל מספר הבהרות:

1. במידה וכל הסוגיות הנ"ל נמצאות תחת הליך משפטי, אבקש לקבל את מספרי
התיקים או כל רפרנס אחר המעיד על ההליך המשפטי.

2. סוגיות משפטיות בטיפול מקבלות ביטוי בדוח הכספי המפורט. שאלת חופש
המידע נשאלה משום שמידע זה לא נמצא בדו"חות הכספיים של הרשות. אבקש
לקבל הפנייה היכן קיבלו סוגיות משפטיות אלה ביטוי בדוח הכספי המפורט.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית נתניה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?