Follow this authority

0 people are following this authority

More about this authority

Home page of authority
View FOI email address

Freedom of information requests to

משטרת ישראל

A public authority

Make a new Freedom of Information request to משטרת ישראל  Start

Search within the 11 Freedom of Information requests made to משטרת ישראל

  
 
שלחת אליי בטעות. נשלח ממייזו PRO5 -------- ההודעה המקורית -------- מאת: היחידה לתלונות הציבור משטרת ישראל <[משטרת ישראלהדוא"ל המבוקש]> זמן: יום...
הגב' קזק,   שלום רב.   מצ"ב מענה ובצירוף קובץ אקסל לפנייתך שבנדון.   קיים קובץ נוסף שהנו המשמעותי והגדול שלא ניתן להעביר באמצעות הדוא"ל, ע...
מספר אנשים הרשומים במרשם הפלילי
Awaiting response. by משטרת ישראל to סער אלון on December 02, 2015.
Long overdue.
שלום רב, הננו לאשר קבלת פנייתך ליחידתנו. בברכה, רפ"ק דודי לוי, עו"ד קצין תלונות הציבור
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן: טרם עניתם לבקשתי זו. אבקש לענות לי...
תקני שוטרים לשש השנים האחרונות
Waiting clarification. by משטרת ישראל to אלון אנתין on February 22, 2015.
Waiting clarification.
אלון שלום רב,   בהמשך לפנייתך בנושא שבנדון, אנא חזור אלינו עם פרטי טלפון להתקשרות בו תהא זמין. על-מנת שנוכל להמשיך ולטפל בפנייתך. אנו זקוקי...
נתוני תאונות דרכים
Follow up sent to משטרת ישראל by יוגב שרביט on November 20, 2014.
Successful.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע יעל אלבז, התשובה שהתקבלה מספקת, תודה על המענה הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע (אגרות...
מר אנתין שלום רב, הננו לאשר קבלת פנייתך לקבלת נתוני פשיעה. הפנייה תועבר לטיפולה של עוזרת הממונה על חופש המידע, פקד איבון בנדל, עו"ד ומטעמה תיענה. ת...
נתוני פשיעה גולמיים ותקני שוטרים
Follow up sent to משטרת ישראל by אלון אנתין on October 22, 2014.
Withdrawn by the requester.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל, בהתאם להנחייה שלכם אני מבטל בקשה זאת ופותח חדשה עם נושא חדש וברור. בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה...
נתוני פשיעה גולמיים ותקני שוטרים
Follow up sent to משטרת ישראל by אלון אנתין on October 22, 2014.
Withdrawn by the requester.
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל, בהתאם להנחייתכם, פתחתי בקשה חדשה עם נושא מופרד וברור. בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו, הסדנא ל...
מר גרינברג שלום רב,     הננו לאשר קבלת פנייתך. הפנייה תועבר לבירורה של עו"ד בנדל ע' הממונה על חוק חופש המידע.     בברכה,   רפ"ק חמוטל...
לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרה, תודה על טיפולכם המסור בבקשה זו. מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר) אלון אנתין

Only requests made using Alaveteli are shown.